Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een MR waarin ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld. Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen. Een aantal maal per jaar bespreekt de directeur met de MR de algemene gang van zaken in de school. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een ledenafvaardiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Personeelsgeleding MR: Gaby van Berlo Rick Tummers Ida van der Poel (secretaris)

Oudergeleding MR: Sandra Gommans (voorzitter) Roel Florie Gina de Hoogh

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via e-mailadres mr.cortemich@innovo.nl.

Hieronder vindt u de notulen van de MR:
Notulen medezeggenschapsraad 29 september 2021.pdf
Notulen medezeggenschapsraad 9 november 2021.pdf
Notulen medezeggenschapsraad 24 januari 2022.pdf
Notulen medezeggenschapsraad 16 maart 2022.pdf
Notulen MR 16 mei 2022.pdf
Notulen MR 20 juni 2022.pdf
Notulen OV bestuursvergadering 14 sept 2022 (1).pdf