Binnen de driehoek ouders/school/kind vindt ontwikkeling en leren plaats. Ouderbetrokkenheid is daarom van groot belang en wij hechten veel waarde aan goede contacten met ouders. 
Vaste organen binnen waar ouders bij betrokken zijn: Medezeggenschapsraad en oudervereniging.
 
Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Voor het functioneren van uw kind op school is contact tussen de leerkrachten en de ouders zeer waardevol. Via de mail (voornaam.achternaam@innovo.nl) en telefonisch kunt u de medewerkers van school bereiken. Persoonlijk contact is, zeker bij klachten/opmerkingen en onduidelijkheden, het beste communicatiemiddel! De betrokkenheid van de ouders is van groot belang. Belangstelling en interesse voor het werk van hun kind kan het onderwijs ten goede komen. Uw betrokkenheid kan ook tot uiting komen door te assisteren bij activiteiten in school, in werkgroepen zoals bij sport- en speldagen, schoolkamp, handvaardigheid, gezelschapsspellen, excursies, vieringen enz. Bij het meehelpen in school blijft de leerkracht wel eindverantwoordelijk en hij/zij bepaalt ook wat een hulpouder wel en niet mag en kan doen. De organisatie van schoolse activiteiten geschiedt al dan niet met organisatorische hulp van de oudervereniging, maar ook hier ligt de eindverantwoordelijkheid bij de directeur en het team. 
We kunnen met overtuiging zeggen, dat we de hulp van ouders niet kunnen missen!
ISY 
ISY is het platform waar wij als school met u veel informatie delen via de nieuwsberichten. U kunt deze berichten heel gemakkelijk op uw telefoon lezen. Maar ook ziekmeldingen etc. worden via ISY geregeld.
Startgesprekken, rapportgesprekken, rapport 
Bij het begin van het schooljaar maken we graag kennis met alle ouders van de kinderen. Middels startgesprekken maken we kennis met u als ouders in een persoonlijk gesprek. De startgesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met elkaar. De leerkracht met de ouders en het kind, maar ook omgekeerd. Tijdens het startgesprek zijn ouders aan het woord. Zij vertellen over hun kind. Wie is hun kind? Waar is het goed in? Wat vindt het nog lastig? Belangrijk is dat de driehoek ouder, kind, school, centraal staat. Tijdens het startgesprek zijn ook de kinderen welkom om het gesprek aan te gaan. Vanaf groep 6 verwachten wij dat de kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn. In de lagere groepen willen we dit ook stimuleren, maar is het geen verplichting.

Naast het startgesprek hebben we ook nog in maart en juli rapportgesprekken. De gesprekken worden digitaal ingepland via ons ouderportaal. U kunt dan zelf een geschikt moment uitkiezen en aanvinken.
De kinderen van groep 3-8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Het eerste rapport wordt uitgereikt na de mediometing van CITO en het tweede rapport aan het einde van het schooljaar. De groepen 8 doorlopen i.v.m. de overgang naar het voortgezet onderwijs een eigen gesprekkencyclus. 
De groepen 7 zullen aan het einde van groep 7 allen een uitnodiging ontvangen voor een gesprek rondom het pré-advies. 
Indien gewenst kan er altijd tussendoor een gesprek gepland worden op verzoek van school en/of van ouders. Aarzel niet om een afspraak te maken. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk dat u bij school betrokken bent en geregeld contact onderhoudt.
Groepsinformatie 
Bij het begin van het schooljaar ontvangt u van de groep/leerjaar nadere groepsinformatie. Dit kan in de vorm van een flyer, boekje en/of filmpje gegoten worden. Deze informatie kunt u vinden op de boekenplank van ISY.