Unit 1/2

Einde schooljaar 2018-2019

Een kijkje in de praktijk…

 Dit jaar hebben we ervaring opgedaan met het groepsoverstijgend werken in ons gezamenlijk speelwerklokaal. De stamgroepen van beide units maken hier afwisselend gebruik van.
We zijn erg enthousiast over deze manier van werken. Het biedt voor de kinderen veel speel- en werkruimte, in een rijke leeromgeving, waarin ze adaptief begeleid worden door zowel leerkrachten als onderwijsondersteuners.
Op onze school wordt er gewerkt met een dag- of weektaak. In dit systeem stimuleren wij de zelfsturing van kinderen, want zij leren zelf hun werk/spel te plannen. Deze werkwijze hebben wij dit jaar ook in de units 1-2 doorontwikkeld door het zogenaamde moet-werkje voor de kinderen visueel te maken. Hierdoor is er een betere doorgaande lijn ontstaan naar de units 2-3. Hiervoor hebben wij dan ook afgelopen schooljaar grote planborden aangeschaft, die wij groepsoverstijgend gebruiken.
Een van de belangrijkste opbrengsten van ons organisatiemodel is dat er dagelijks een leerkracht vrijgemaakt is om tijdens de speelwerkles in een aparte ruimte de IBA (de begeleide spelactiviteit) met kleine groepjes kinderen uit te voeren.
Tijdens een IBA werken de kinderen op hun eigen niveau aan specifieke leerdoelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Door Anders Organiseren heeft deze IBA meer kwaliteit, betere afstemming, meer rust en dus meer opbrengst. Alle kinderen komen wekelijks aan de beurt en de leerkrachten delen hun observaties dagelijks met elkaar. Het hele jaar zijn de IBA's digitaal
geregistreerd. Dit heeft zoals verwacht tijdwinst opgeleverd en het is de kwaliteit van de IBA's nog meer ten goede gekomen.
Daarnaast is er dagelijks binnen deze speelwerkles een leerkracht vrijgemaakt om met een klein groepje kinderen te werken in een aparte ruimte. Deze speciale aandacht kan gericht zijn op kinderen die iets extra's nodig hebben. Denk aan getalbegrip, kritisch luisteren, Voorschot, smart-games, levelwerk, werken met de Bee Bots* enz. Daarnaast geeft een leerkracht gedurende een periode dagelijks de Rots & Water-lessen aan kleine groepjes leerlingen.
Komend schooljaar is ons speerpunt het nog rijker inrichten van onze hoeken in de zone waardoor er een verdieping kan plaatsvinden binnen het spel en de spelbegeleiding.
* Een Bee Bot is een digitale robot die eenvoudig te programmeren is.


 
 


Begin schooljaar 2018-2019

Wij zijn erg enthousiast over het unieke organisatiemodel dat we ontworpen hebben. We verzorgen de speelwerkles nu groepsoverstijgend en maken daarbij gebruik van Anders Organiseren om effectiever en adaptiever te werken.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door meerdere professionals: zowel leerkrachten als onderwijsassistenten en -ondersteuners. Door de intensieve samenwerking ontstaat er een bredere kijk op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat de functie van een onderwijsassistent of onderwijsondersteuner is en hoe deze verschilt met de functie van de leerkracht.
De leerkracht geeft de instructies, op meerdere niveaus en aan meerdere kinderen tegelijk. Een ondersteuner mag een instructie op 1 niveau geven aan een groepje kinderen en mag grotere groepen kinderen begeleiden op meerdere niveaus. Een onderwijsassistent begeleidt kinderen gedurende de dag, zowel tijdens stamgroep- of kringmomenten, maar ook tijdens het zelfstandig werken, bijv. tijdens de speelwerkles.
 
Juf Elly is op papier een onderwijsassistent, maar zij heeft ook een onderwijsbevoegdheid en de daarbij horende didactische en pedagogische kwaliteiten. Zij volgt de kinderen uit de stamgroep in samenwerking met de leerkrachten uit de unit. Zij is tevens het aanspreekpunt voor ouders voor `huishoudelijke zaken`. De oudergesprekken over de ontwikkeling van kinderen worden door de leerkrachten uit de unit gevoerd.
 
Een van de belangrijkste opbrengsten van ons organisatiemodel is dat er dagelijks een leerkracht vrijgemaakt is om tijdens de speelwerkles in een aparte ruimte de IBA (de begeleide spelactiviteit) met kleine groepjes kinderen uit te voeren.
Tijdens een IBA werken de kinderen op hun eigen niveau aan specifieke leerdoelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Door Anders Organiseren heeft deze IBA meer kwaliteit, betere afstemming, meer rust en dus meer opbrengst. Alle kinderen komen wekelijks aan de beurt en de leerkrachten delen hun observaties dagelijks met elkaar. Daarnaast is er dagelijks binnen deze speelwerkles een leerkracht vrijgemaakt om met een klein groepje te werken in een aparte ruimte. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die iets extra's nodig hebben. Denk aan getalbegrip, kritisch luisteren, smart-games, levelwerk.  Daarnaast geeft een leerkracht gedurende een bepaalde periode aan kleinere groepen kinderen dagelijks aanbod als Rots en water lessen, Schrijfdans of Levelwerk. Ook de afnames van Cito toetsen en specifieke observaties in Unit 1-2 zijn  geïntegreerd in het organisatiemodel van Anders Organiseren .
We willen in dit schooljaar nog meer verdieping aanbrengen in vorm en inhoud van ons organisatiemodel. Ook is de stap gezet om de groeiwijzers van de methodiek Speelplezier te digitaliseren. Dit zorgt ervoor dat de professionals in de unit hun observaties nog effectiever kunnen registreren en er meer tijd over blijft voor de begeleiding van de kinderen