Bouw 6/7/8

Einde schooljaar 2018-2019

Groepen 6
 Gedurende dit schooljaar zijn wij volop bezig geweest met anders organiseren. We doen dit met behulp van de weektaak. In de weektaak staan instructies gepland en verwerkingsmomenten. Er wordt sterk ingezet op doelgericht werken. De kinderen krijgen compacte instructies en gaan dan zelf aan de slag om het doel te verwerken. De kinderen worden getraind om de doelen voor ogen te hebben en zichzelf hierop in beeld te brengen op het grote doelenbord. Hierop maken ze duidelijk of ze de leerstof beheersen en/of dat er nog extra instructie nodig is. De kinderen weten precies waar ze hun foto moeten ophangen. De leerkracht bepaalt de norm die moet worden gehaald. Zo kunnen ze kiezen uit: groen: ik kan het uitleggen, oranje: ik ben ermee bezig en rood is: ik heb instructie nodig. In de verwerkingstijd is er ruimte om met kleine groepjes kinderen te werken. We doen dit aan de hand van een inschrijflijst.
 

Lezen: de kinderen lezen in een bepaalde aanpak. De aanpak wordt twee-wekelijks gevolgd bij een van de leerkrachten uit de groepen 6. Na de instructie wordt er een werkruimte gekozen binnen de bouw 6-7-8 . De leerkrachten die geen extra instructie geven, verzorgen de looprondes en begeleiden alle kinderen in de unit die vragen hebben. Dit wordt verzorgd door alle leerkrachten die in deze unit werkzaam zijn. De reguliere groepen 8 doen enkel het eerste half jaar mee, omdat zij daarna de lesstof al af hebben.
 
Rekenen: ook hier is een grote stap gezet wat betreft anders organiseren. Beide leerkrachten uit de groepen 6 starten met een compacte, doelgerichte instructie (20 min). Daarna volgt er een extra instructie dan wel de verwerkingstijd, afhankelijk van je behoefte. Kinderen uit de beide groepen 6 verzamelen zich hiervoor in het groepslokaal van groep 6A. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, verzamelen zich in het groepslokaal van 6B. De laatste 20 minuten zijn alle kinderen aan het verwerken en worden de looprondes met begeleiding door de leerkrachten van de groepen 6 verzorgd. De onderwijsondersteuner begeleidt de kinderen die aansluitend nog een extra instructiemoment nodig hebben.
 
Ook is er gedacht aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Zij hebben een aparte planning en weten precies wat ze mee moeten doen in de groep en wanneer ze ander werk gaan maken.  Zij worden dan begeleid door de onderwijsondersteuner en krijgen elke vrijdag een voorbereidende instructie van één van de leerkrachten.
 
Groep 7 en groep 7/8
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben gedurende dit schooljaar klas overstijgend gewerkt op het gebied van lezen.
De kinderen zijn op niveau ingedeeld in aanpak 1&2 en aanpak 3. In aanpak 1&2 gaan de kinderen aan de slag met de lessen en het werkboek van de methode Estafette. Tijdens deze les wordt er gewerkt met Vloeiend en Vlot (automatiseren) en worden er woorden geflitst op het bord. Dit doen we regelmatig op een actieve en gevarieerde wijze. Daarna worden samen met de leerkracht de opdrachten gemaakt en het leesboek gelezen. Een les in de week staat in het teken van leesbeleving. Boek1Boek heeft daar een grote bijdrage aan geleverd.
In aanpak 3 werken de kinderen met de Estafetteloper. In dit boek krijgen de kinderen verdiepingsvragen die gaan over het leesboek dat bij het thema hoort. Elke les start met flitsen. De verdere invulling van deze drie lessen zijn telkens anders van opzet. Op dinsdag is er ruimte voor evaluatie en verdieping met de leerkracht. Op woensdag werken de kinderen in de Estafetteloper. Tijdens de derde les staat ook bij deze groep kinderen de leesbeleving centraal.
Het klas overstijgend werken zorgt ervoor dat de kinderen niet alleen met de kinderen uit de eigen groep, maar ook met kinderen uit de andere groepen (ook groep 6) samenwerken. Dit heeft als grote voordeel dat er kleine instructiegroepen zijn van aanpak 1&2 en meerdere leerkrachten (van zowel groep 6 als 7) een coachende rol kunnen aannemen.
Aan het begin van elk nieuw thema, krijgen de kinderen een nieuwe weektaak. Deze ziet er voor aanpak 3 als volgt uit:
 
 
Weektaak
In het vorige stuk hebben we uitvoerig geschreven over de weektaak, het doelenbord en de inschrijflijst. Het afgelopen jaar hebben we ingestoken op een verdiepingsslag. Deze weektaak is een standaard onderdeel van ons aanbod geworden. De kinderen ervaren deze werkwijze als zeer prettig, want ze mogen meer eigenaarschap laten zien. Mede door de inschrijflijst, zijn kinderen zelf meer aan zet en de leerkracht heeft op deze manier veel meer mogelijkheden om kinderen op niveau te kunnen bedienen.


 
Groepen 8
Vorig schooljaar hebben we in de groepen 6, 7 en 8 onderzocht hoe we vak- vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven. De basis hadden we al gelegd onder andere bij het vak lezen (groepsoverstijgend werken; zie info website groep 7). Maar ook tijdens de dagtaak, het werken met het blokje en het werken met de verschillende typen lokalen, zoals het stiltelokaal.
Dit schooljaar zijn we in alle groepen aan de slag gegaan met het 'anders organiseren' van lezen en de weektaak.
Na de carnavalsvakantie zijn we in de groepen 8 gestart met het 'anders organiseren' van rekenen.

Dit gaat als volgt in zijn werk. Er wordt gewerkt met verschillende thema's. Ieder thema duurt 2 weken.
We hebben de afgelopen periode de thema's getallen en bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten en meten gehad.
De kinderen zijn ingedeeld in 3 niveaus en krijgen  instructie op maat. Zo willen we de kinderen zoveel mogelijk voorzien in hun onderwijsbehoeften.
Alle kinderen krijgen de extra aandacht die zij nodig hebben, zowel in de ondersteunende- als de uitdagende kant.
Na de instructie gaan de kinderen verwerken. Het verwerken gebeurt weer met alle niveaus bij elkaar, zodat we mét en van elkaar kunnen leren. Dit kan op allerlei momenten plaatsvinden in de verwerkingsblokken van de weektaak.
Op het doelenblad staan de doelen van het thema.
Mochten kinderen na de reguliere instructie een doel niet beheersen, mogen ze zich inschrijven voor een extra instructie op dat doel via de inschrijflijst (zie info website groep 6).
Zo stimuleren wij autonomie en maken wij kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Begin schooljaar 2018-2019
Deze groepen werken wel groepsoverstijgend samen, maar starten in het nieuwe schooljaar pas met het werken in units met heterogene stamgroepen. Hier is vorig schooljaar voor gekozen omdat we de nieuwe organisatiestructuur graag stapsgewijs willen invoeren.
Vorig schooljaar hebben we in de groepen 6/ 7 en 8 onderzocht hoe we vak- vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven. De basis hadden we al gelegd onder andere bij het vak lezen (groepsoverstijgend werken), tijdens de dagtaak, het werken met het blokje en het werken met de verschillende typen lokalen, zoals het stiltelokaal.
 
Dit schooljaar zijn we in alle groepen aan de slag gegaan met het anders organiseren van lezen en de weektaak. Samen met de kinderen hebben wij steeds gekeken naar hoe we dit het beste konden gaan organiseren en vormgeven. Daar hebben we met zijn allen hard aan gewerkt en het resultaat mag er echt zijn.

De weektaak is ingedeeld in verschillende vakken in een grote tabel. In deze vakken staan de doelen en taken van de lessen (groen), de weektaken (paars) en de klaartaken (blauw). Zo heb je meteen een overzicht van de totale week. Ook staan er op de weektaak verschillende kleuren gedurende een dag. Deze geven aan wat voor soort opdracht/ tijd het is: een verwerkingsmoment of bijvoorbeeld een instructiemoment.
Op het moment dat leerlingen tijd over hebben, kiezen en plannen zij zelf een klaartaak. Klaartaken zijn gericht op verbreden/verdiepen/verrijken van de leerstof.
Elke dag start met een opening (stamgroep) en wordt voor elke pauze afgesloten met een korte terugblik/ reflectie.
De kinderen kunnen hierna aan de slag en weten wat de taken en tijden zijn van de verschillende activiteiten. De leerkracht verzorgt de instructies en coacht in alle ruimtes als er geen instructies zijn. Deze looprondes worden gedaan kijkende naar de blokjes (vraag of geen vraag).
 
De kinderen geven op het evaluatieblad aan  hoe het gaat en vertalen dat naar het doelenbord. In het groene vak op de weektaak staan de doelen behorende bij de lessen. Deze staan ook op het inschrijfblad wat op het whiteboard hangt. De kinderen houden aan de hand van het doelenbord op het whiteboard bij of ze de doelen van het vak waaraan gewerkt wordt begrijpen (0%, 50% of 100%). Dit doen ze met behulp van de foto`s. Mochten ze een onderdeel van het vak na de instructie of na de verwerking nog niet voldoende begrijpen, schrijven ze hun naam op het inschrijfblad en geven ze dat ook aan met hun foto bij dat vak.
Zo hebben we met elkaar een overzicht hoe we de doelen bij de bijbehorende vakken begrijpen en kunnen we elkaar helpen tijdens de verwerking en kunnen de leerkrachten aanvullende instructies op aanvraag en niveau verzorgen.
 
Onderstaand geeft leerling Jaimy in een interview antwoord op een aantal vragen over de weektaak.

Vragen over de weektaak
Door Jaimy

 
Wat is de weektaak?
De weektaak is een manier waarop wij in de groep 6/7/8 werken.
Iedereen krijgt maandagmorgen een blad waarop de planning voor de hele week staat.
Zo hebben we op maandag altijd als eerste gym en daarna weekend gesprek.
Als je als eerste verwerking hebt dus een groen vakje, dan kan je een van de dagtaken (dus bijvoorbeeld spelling les 1 en rekenen les 2) doen.
Als je al je taken voor die dag af hebt dan kun je een van de weektaken doen, dus bijvoorbeeld eigen taak 2x of een kaartlezen les als die op staat in de weektaak.
Maar je kan ook als eerste een blauw vakje hebben dat is een instructie over de taken die je die dag af moet hebben.
Vaak heeft groep 8 eerst verwerking en daarna instructie van de juf of soms de meester op dinsdag.
En als laatste heb je ook nog gele vakjes dat zijn vakjes die geblokt zijn, dus als er het 's middags iets geblokt staat dan is dat een activiteit die met de hele klas of met je eigen groep doet.
 
Moet je alles zelf doen?
Nee, zoals gezegd zijn er instructies die je dus samen met de juf of meester op dinsdag doet.
En iedereen krijgt aan het begin van de week een maatje van zijn of haar eigen groep toegewezen voor de rest van de week.

Moet je dan alles met dat maatje samen doen?
Nee, dat maatje is vooral voor als je een les samen moet maken met bijvoorbeeld begrijpend lezen of topo/kaartlezen.
En je kan natuurlijk aan je maatje een vraag stellen als je die hebt, maar dat hoef je niet per se aan je maatje te vragen.
 
Wat moet je doen als je een vraag hebt?
We werken sowieso met een blokje dat als de juf/ meester langs loopt en ziet dat je je blokje op een vraagteken hebt liggen en dus een vraag hebt
dan helpt de juf/ meester je gewoon.
Maar dat is niet de enige manier.
Je kan natuurlijk aan je maatje vragen of aan anderen kinderen,
Maar er is nog een manier en dat is het inschrijfblad.
Met het inschrijfblad kun je je inschrijven voor de doelen van die week dus bijvoorbeeld voor procenten bij rekenen.
En aan het einde van de week dan gaat de juffrouw met de kinderen die zich hebben ingeschreven werken aan de doelen waarvoor ze zich hebben ingeschreven.
 
Waar kun je werken?
Je kunt natuurlijk gewoon in de klas werken waar je gewoon op normaal geluidsniveau mag overleggen.
Je kunt in de zone werken waar je mag overleggen maar wel stiller dan in de klas moet zijn, dus iets harder dan fluisteren.
En je hebt nog de multi oftewel het stiltelokaal waar je dus helemaal stil moet zijn.
Dat betekent dat je dus niet mag fluisteren.
En als je een vraag hebt dan moet je dus uit het stiltelokaal om die vraag te stellen.

Kun je ergens aangeven hoe het ging? 
Ja dat kan je.
Je krijgt namelijk een doelenblad.
Met dat doelenblad kun je aangeven hoe het ging, dus als je de les helemaal begreep dan kleurde je de thermometer helemaal.
Als je het moeilijk vond dan kleur je de thermometer bijvoorbeeld maar voor 25%.
En we hebben ook nog een groot bord met daarop alle vakken,
waarop je dus ook moet evalueren.
En dat moet dus ook matchen met wat je hebt gekleurd bij de thermometers op je blaadje.
We hebben ook nog een gpg.
De gpg is eigenlijk gewoon een grafiek waarin je kan aangeven hoe je de les die hebt gedaan vond gaan.
 
Wat moet je doen als je echt alles af hebt?  
Als je echt alles af hebt (wat bijna nooit voorkomt) dan hebben we ook nog klaartaken.
Bij de klaartaken staan onder andere:' vrij lezen, Basispoort of Squla.
 
Dit was de uitleg over de weektaak door Jaimie.